خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری شبیه سازی رفتار آب به هنگام شکست سد)

پیشینه و مبانی نظری شبیه سازی رفتار آب به هنگام شکست سد|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205194|مبانی نظری و پیشینه شبیه سازی رفتار آب به هنگام شکست سد
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری شبیه سازی رفتار آب به هنگام شکست سد

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

3-1- مقدمه. 21

3-2- شکست سد. 21

3-3- عوامل مؤثر بر شکست سد. 22

3-3-1- نوع شكست سد با توجه به هیدروگراف سیل ناشی از آن.. 23

3-4- بررسی عوامل ایجادکننده شكست... 23

3-5- مدل ریاضی و روش‌های محاسباتی.. 25

3-5-1- مدل‌های ریاضیاتی.. 25

3-5-2- انتخاب مدل عددی.. 26

3-5-3- رویکردهای اساسی برای حل مسائل ناپیوستگی.. 26

3-6- معادلات حاکم بر جریان یک بعدی.. 29

3-6-1- روش‌های حل عددی معادلات حاکم.. 32

3-6-1-1- روش اختلاف‌های محدود. 32

3-6-1-2- روش احجام محدود. 33

3-6-1-3- روش حجم کنترل.. 34

3-6-1-4- روش المان‌های محدود. 34

3-7- روش حل عددی HLL …35


مطالب دیگر:
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر میزان افزایش مقاومت آبرفت C تهرانكاهش حجم آبشستگی درمدل تركیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسیتجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازیارزیابی تاثیر فیلر آهكی در كاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندانكاربرد كمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبیبررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیونارائه مدل خبره ارزیابی ریسك سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجودمدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبكه آبیاری و زهكشی البرز(مطالعه عددی اندركنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطرافاثرتغییرات كیفی آب برجمعیت كفزیان رودخانه زاینده رود درسالهای 76-89بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آببررسی تاثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص ناهمواری راه برای نواحی آب و هوایی ایران با HDM- استفاده از نرم افزار 4تكنیكهای جمع آوری آب در مناطق خشك و نیمه خشكافزایش دقت معادلهی بیلان آب به كمك رگرسیون فازیشبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpaپیش بینی محل نشت درشبكه های توزیع آب با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعیطراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس بررسی آب شستگی زیرسطحی در خاكبررسی تاثیر احداث بند آب برگردان در حفاظت از سواحل متاثر از جریان های بالارونده )مطالعه موردی دهنه سر سفیدرودبهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینیبررسی مقایسهای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از دادههای ماهوارهای AVHRR و 3 MODISمطالعه موردی حوزه آبریز طالقانمدلسازی مخزن چندمنظوره با هدف افزایش بهره وری آب موجود درافق آیندهبا استفاده از روش پویایی سیستممدیریت منابع آب سطحی با استفاده از سازه های پخش و كنترل سیلاب مطالعه موردی حوضه آبریز هاركله لالی دراستان خوزستانمطالعه عددی تاثیر اندركنش پتوی زهكش افقی و دیوارآب بند بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاكی همگنكاربرد هوش مصنوعی درمهندسی آب مطالعه موردی تدوین مدل برآوردرسوب انتقالی معلق دررودخانه خلیفه ترخانبهینه سازی جداكننده های چربی از آب به كمك دینامیك سیالات محاسباتی