خرید اینترنتی فایل(پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها)

پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها|خرید اینترنتی فایل|وی آی|40205189|مبانی نظری و پیشینه روند گسترش شهرها
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1پیشینه تحقیق................................................................................................................... 12

2-2شهر............................................................................................................................... 14

2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی...................................................................................... 16

2-2-2شهرنشینی................................................................................................................... 17

2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم............................................................................................. 19

2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها........................................................................................... 20

2-3-1-عوامل طبیعی............................................................................................................. 20

2-3-2-عوامل اقتصادی......................................................................................................... 21

2-3 -3-عوامل سیاسی........................................................................................................... 22

2-3-4-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی............................................................................ 22

2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها....................................................................... 23

2-4-1 عامل طبیعی............................................................................................................... 23

2-4-2 عامل جمعیتی............................................................................................................. 24

2-4-2-1 رشد طبیعی جمعیت شهر ...................................................................................... 26

2-4-2-2 اثر مهاجرت ......................................................................................................... 27

2-4-2-3 اثر گسترش محدوده و ادقام آبادی های پیرامونی ........................................................... 29

2-4-3 عامل اقتصادی............................................................................................................ 29

2-4-4 عامل سیاسی.............................................................................................................. 30

2-5 عوامل گسترش شهرها..................................................................................................... 32

2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر............................................................................................ 33

2-7 نقش و عملکرد شهر....................................................................................................... 35

2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری........................................................................................ 36

2-8-1 شهر ستاره ای............................................................................................................ 36

2-8-2 شهر خطی................................................................................................................. 37

2-8-3 شهر گسترده.............................................................................................................. 39

2-8-4 شهر در مدل حلقه ای.................................................................................................. 40

2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) ............................................................. 41

2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز......................................................................................... 41

2-8-7 بافت ستاره ای............................................................................................................ 42

2-8-8 ساخت چند هسته ای................................................................................................... 43

2-9 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری........................................................................ 44

2-10 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری....................................................................... 45

2-10- 1 اهداف کلان .......................................................................................................... 45

2-10-2 اهداف خرد یا ویژه.................................................................................................. 45

2-11 فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری......................................................................... 47

2-12 طبقه بندی کاربریهای شهری.......................................................................................... 48

2-12-1 طبقه بندی زمینهای دایر............................................................................................ 48

2-12-2 اراضی بایر یا بدون استفاده شهری.............................................................................. 50

2-13 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها................................................................ 51

2-14معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری............................................... 52

2-15مکاتب و نظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری..................................................... 53

2-15 -1مکتب كاركردگرایی................................................................................................ 54

2-15 -2مکتب ساختارگرایی................................................................................................. 55


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت) دکتر سید علی اکبر احمدی🔗پاورپوینت کتاب مديريت منابع انساني تالیف سيد حسين ابطحي دانشگاه پیام نور🔗تحقیق انقلاب اسلامي، بعد از 40 سال🔗تحقیق انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران🔗تحقیق انقلاب مشروطه🔗تحقیق تاريخ تعزيه خوانی در ايران🔗تحقیق آيين زرتشتي🔗تحقیق امپراتوری عثمانی🔗تحقیق امريكا و بحران اقتصادي ايران در دوره نخست‌وزيري دكتر مصدق🔗تحقیق امویان🔗تحقیق انسان‌شناسي صدرالمتالهين🔗تحقیق انقلاب صنعتی🔗پاورپوینت کتاب مديريت منابع انسانی تالیف دکتر سيد حسين ابطحی دانشگاه پیام نور🔗تحقیق آقامحمدخان قاجار🔗تحقیق اقدامات امیر کبیر🔗پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی دانشگاه پیام نور🔗تحقیق میرزاتقی‌خان امیرکبیر🔗تحقیق افلاطون🔗تحقیق آغاز کار خوارزمشاهیان🔗پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی تالیف دکتر زهرا برومند دانشگاه پیام نور🔗تحقیق آشنایی با برخی از آداب و رسوم کردهای ایران🔗پاورپوینت کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی دانشگاه پیام نور🔗تحقیق اشرف پهلوی🔗پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان دانشگاه پیام نور🔗پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نور